SkolStat: Utforska Vadsbogymnasiet enhet 2 i Mariestad

Vadsbogymnasiet enhet 2 är en liten gymnasieskola i Mariestad, Mariestads kommun med cirka 190 elever på skolan (2023/24).

Det är en kommunal skola med Mariestads Kommun som huvudman.

Kort om senaste skolenkätresultatet (2023)

Eleverna verkar nöjda med sin skola enligt den senaste skolenkäten (7.0 av 10).

Pedagogerna på skolan verkar också nöjda med sin skolas pedagogiska ledning (6.1 av 10) enligt sin senaste skolenkät.

Du hittar hela resultatet av skolans senaste skolenkät längre ner på sidan!

Skolan erbjuder dessa gymnasieprogram

Längre ner hittar du statistik om de olika programmen.

Innehållsförteckning

Jämför Vadsbogymnasiet enhet 2 med Kommunen och Riket

Här jämför vi nyckeltal mellan Vadsbogymnasiet enhet 2 och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

De värden som inte utrycks i % för kommunen och Sverige är medelvärden per skola. Det betyder att vi har summerat alla värden för varje nyckeltal och därefter dividerat det med antalet skolor i kommunen eller riket.

Jämför Nyckeltal: Elever

Nyckeltal: Antal elever

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

Antal elever, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 1. Jämför nyckeltalet Antal elever för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (elever)

Nyckeltalet "Andel kvinnor (elever)" ger dig insikter om skolans mångfald och inkludering.

En jämn fördelning mellan flickor och pojkar kan skapa en rättvis inlärningsmiljö som uppmuntrar olika perspektiv. Det kan även påverka hur jämställdhet och kön relateras till i undervisningen.

Detta nyckeltal kan indikera om skolan är en plats där elever känner sig inkluderade.

Det kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för jämställdhet.

Andel kvinnor (elever), Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 2. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (elever) för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med utländsk bakgrund

Nyckeltalet "Andel elever med utländsk bakgrund" ger insikter om skolans mångfald och inkludering.

En hög andel elever med utländsk bakgrund kan skapa en rik och inkluderande inlärningsmiljö. Det kan också påverka hur kulturell förståelse och global medvetenhet främjas i undervisningen.

Det kan påverka trivsel och den sociala miljön i skolan, och möjligheter att skapa internationella vänskapsband. Nyckeltalet kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för kulturell inkludering.

Andel elever med utländsk bakgrund, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 3. Jämför nyckeltalet Andel elever med utländsk bakgrund för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med högutbildade föräldrar

Nyckeltalet "Andel elever med högutbildade föräldrar" ger dig insikter om skolans socioekonomiska mångfald.

Det kan påverka undervisningens kultur och förväntningar. Det är viktigt för att avgöra om skolan kan erbjuda rätt stöd för ditt barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan är bra för ett barn att nå sin fulla potential oavsett bakgrund.

Andel elever med högutbildade föräldrar, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 4. Jämför nyckeltalet Andel elever med högutbildade föräldrar för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per lärartjänst

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

Antal elever per lärartjänst, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 5. Jämför nyckeltalet Antal elever per lärartjänst för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per Studie- och yrkesvägledare

Nyckeltalet "Antal elever per Studie- och yrkesvägledare" är viktigt när du tittar på skolans förmåga att erbjuda personlig karriärvägledning.

Det visar hur många elever varje vägledare ansvarar för och påverkar direkt vägledningens kvalitet.

En lägre kvot möjliggör bättre individuell uppmärksamhet och stöd för elevernas karriärval.

Det är viktigt för att säkerställa att eleverna får rätt stöd i sina framtida planer och beslut om studier och yrken.

Antal elever per Studie- och yrkesvägledare, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 6. Jämför nyckeltalet Antal elever per Studie- och yrkesvägledare för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Personal

Nyckeltal: Rektor + lärare (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor + lärare (heltidstjänster)" ger en indikation på skolans totala personalresurser.

Om det är rätt balans mellan rektor och lärare betyder det att skolan har tillräckligt med ledare och lärare, vilket kan leda till att eleverna får en bra undervisning och rätt stöd.

Detta nyckeltal är en viktig faktor för att bedöma skolans organisatoriska struktur och dess förmåga att erbjuda en positiv och produktiv lärandemiljö.

Rektor + lärare (heltidstjänster), Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 7. Jämför nyckeltalet Rektor + lärare (heltidstjänster) för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Rektor (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor (heltidstjänster)" ger en indikation på hur mycket tid rektorn har att leda skolan.

En rektor med en heltidstjänst har mer tid att hantera skolans dagliga verksamhet och att stödja lärarna och eleverna.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har tillräcklig ledning för att kunna skapa en positiv och välfungerande skolmiljö.

Rektor (heltidstjänster), Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 8. Jämför nyckeltalet Rektor (heltidstjänster) för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster) indikerar hur många lärare skolan har i förhållande till antalet elever. Det kan påverka den personliga uppmärksamheten och kvaliteten på undervisningen eleverna kommer att få.

Om det finns för få lärare kan det vara svårt att få svar på frågor, individuell hjälp och stöd. Å andra sidan, om det finns tillräckligt med lärare, kan det finnas en bättre möjlighet att trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Därför är detta nyckeltal viktigt för att säkerställa att eleverna får den utbildning och uppmärksamhet som behövs för att blomstra i skolan.

Lärare (heltidstjänster), Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 9. Jämför nyckeltalet Lärare (heltidstjänster) för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (personal)

Nyckeltalet "Andel kvinnor" visar hur många kvinnor som är anställda i förhållande till det totala antalet anställda.

Det kan peka på organisationens mångfald och engagemang för jämställdhet.

Det kan då hjälpa dig att förstå om arbetsplatsen främjar inkludering och lika möjligheter för alla.

Andel kvinnor (personal), Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 10. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (personal) för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel behöriga lärare

Nyckeltalet "Andel behöriga lärare" visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens har större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

Andel behöriga lärare, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 11. Jämför nyckeltalet Andel behöriga lärare för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel specialpedagogtjänster

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

Andel specialpedagogtjänster, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 12. Jämför nyckeltalet Andel specialpedagogtjänster för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV)

Nyckeltalet "Studie- och yrkesvägledartjänster" är viktigt när du tittar på skolans förmåga att erbjuda personlig karriärvägledning. Det visar hur många heltidstjänster som finns på skolan.

Det är viktigt för eleverna att de får rätt stöd i sina tankar om framtiden och i sina beslut om studier och yrken.

Med fler än en SYV på skolan finns det möjligheter till samarbete mellan SYV:ar som i sin tur ger förutsättningar för en bättre kvalitet i den vägledning eleverna får.

Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV), Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 13. Jämför nyckeltalet Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV) för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel tillsvidareanställd personal

Nyckeltalet "Andel tillsvidareanställd personal" visar hur många som har permanenta jobb jämfört med tillfälliga anställda.

Det ger en uppfattning om stabiliteten och möjligheterna till långsiktig anställning inom organisationen.

Det är viktigt för att bedöma arbetsplatsens karriärmöjligheter och stabilitet.

Andel tillsvidareanställd personal, Vadsbogymnasiet enhet 2

fig 14. Jämför nyckeltalet Andel tillsvidareanställd personal för Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal per Gymnasieprogram

Nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Antal elever, BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 15. Jämför nyckeltalet: Antal elever för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 16. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 17. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 18. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel med grundläggande högskolebehörighet, BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel med grundläggande högskolebehörighet" visar andelen elever som är redo för högre utbildning.

Alltså den procentuella andel av elever som uppnår de krav som ställs för att kunna gå vidare till högskola eller universitet.

En hög andel elever med grundläggande högskolebehörighet indikerar att skolan är effektiv och lyckas väl med att förbereda eleverna för högre studier.

Det kan vara avgörande för elever som strävar efter att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.

fig 19. Jämför nyckeltalet: Andel med grundläggande högskolebehörighet för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 20. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), BF, Vadsbogymnasiet enhet 2

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 21. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för BF, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Antal elever, BA, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 22. Jämför nyckeltalet: Antal elever för BA, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, BA, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 23. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för BA, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, BA, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 24. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för BA, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, BA, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 25. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för BA, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), BA, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 26. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för BA, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), BA, Vadsbogymnasiet enhet 2

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 27. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för BA, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för El- och energiprogrammet (EE)

Antal elever, EE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 28. Jämför nyckeltalet: Antal elever för EE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, EE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 29. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för EE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, EE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 30. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för EE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, EE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 31. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för EE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), EE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 32. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för EE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), EE, Vadsbogymnasiet enhet 2

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 33. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för EE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Industritekniska programmet (IN)

Antal elever, IN, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 34. Jämför nyckeltalet: Antal elever för IN, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, IN, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 35. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för IN, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, IN, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 36. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för IN, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, IN, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 37. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för IN, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Marinteknikutbildningen (MX)

Antal elever per lärartjänst, MX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 38. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för MX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, MX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 39. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för MX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, MX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 40. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för MX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), MX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 41. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för MX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), MX, Vadsbogymnasiet enhet 2

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 42. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för MX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Programinriktat val (IMV)

Antal elever, IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 43. Jämför nyckeltalet: Antal elever för IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 44. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 45. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 46. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för IMV, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Teknikprogrammet (TE)

Antal elever, TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 47. Jämför nyckeltalet: Antal elever för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 48. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 49. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 50. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel med grundläggande högskolebehörighet, TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel med grundläggande högskolebehörighet" visar andelen elever som är redo för högre utbildning.

Alltså den procentuella andel av elever som uppnår de krav som ställs för att kunna gå vidare till högskola eller universitet.

En hög andel elever med grundläggande högskolebehörighet indikerar att skolan är effektiv och lyckas väl med att förbereda eleverna för högre studier.

Det kan vara avgörande för elever som strävar efter att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.

fig 51. Jämför nyckeltalet: Andel med grundläggande högskolebehörighet för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 52. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), TE, Vadsbogymnasiet enhet 2

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 53. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för TE, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Yrkesintroduktion (IMY)

Antal elever, IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 54. Jämför nyckeltalet: Antal elever för IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 55. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 56. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 57. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för IMY, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål (RX)

Antal elever, RX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 58. Jämför nyckeltalet: Antal elever för RX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, RX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 59. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för RX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, RX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 60. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för RX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, RX, Vadsbogymnasiet enhet 2

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 61. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för RX, Vadsbogymnasiet enhet 2 med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Skolenkäten: Elevernas och Lärarnas Värdefulla Åsikter om Vadsbogymnasiet enhet 2

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen.

Vi tycker att resultatet av enkäten är speciellt värdefullt för dig som vill veta mer om skolan.

Det är ju trots allt eleverna och lärarna på gymnasieskolan som tycker till!

Resultatet från skolenkäten används självklart också i huvudmans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det senaste skolenkätresultatet (2023)

Välj den skolenkät som du är intresserad av!

Skolor i Mariestads kommun som erbjuder samma program

Om du är nyfiken på vilka andra skolor i Mariestads kommun som erbjuder något av de program som Vadsbogymnasiet enhet 2 har kan du följa länken nedan!

Address och kontaktuppgifter till Vadsbogymnasiet enhet 2

Använd gärna kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med skolan.

Grattis! Bra jobbat!

Det är få som tar sig hela vägen ner igenom alla dessa nyckeltal!

Ett stort tack för ditt engagemang för skolstatistik.

Sverige behöver fler som dig. Bra där!

Nu kanske vi kan intressera dig för någon annan skola i Mariestads kommun? Eller varför inte titta närmare på skolor i andra kommuner i Västra Götalands län?

Sedan får vi inte glömma statistiken om skolans huvudman Mariestads Kommun. Det kan vara en guldgruva för någon som dig!

Och om inte det faller dig i smaken har vi alltid startsidan eller sökrutan nedtill?

Från oss på,