SkolStat: Utforska Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU i Uddevalla

Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU är en liten gymnasieskola i Uddevalla, Uddevalla kommun med cirka 190 elever på skolan (2023/24).

Det är en kommunal skola med Uddevalla Kommun som huvudman.

Kort om senaste skolenkätresultatet (2022)

Eleverna verkar mindre nöjda med sin skola enligt den senaste skolenkäten (6.0 av 10).

Pedagogerna på skolan verkar också mindre nöjda med sin skolas pedagogiska ledning (4.5 av 10) enligt sin senaste skolenkät.

Du hittar hela resultatet av skolans senaste skolenkät längre ner på sidan!

Skolan erbjuder dessa gymnasieprogram

Längre ner hittar du statistik om de olika programmen.

Innehållsförteckning

Jämför Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med Kommunen och Riket

Här jämför vi nyckeltal mellan Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

De värden som inte utrycks i % för kommunen och Sverige är medelvärden per skola. Det betyder att vi har summerat alla värden för varje nyckeltal och därefter dividerat det med antalet skolor i kommunen eller riket.

Jämför Nyckeltal: Elever

Nyckeltal: Antal elever

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

Antal elever, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 1. Jämför nyckeltalet Antal elever för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (elever)

Nyckeltalet "Andel kvinnor (elever)" ger dig insikter om skolans mångfald och inkludering.

En jämn fördelning mellan flickor och pojkar kan skapa en rättvis inlärningsmiljö som uppmuntrar olika perspektiv. Det kan även påverka hur jämställdhet och kön relateras till i undervisningen.

Detta nyckeltal kan indikera om skolan är en plats där elever känner sig inkluderade.

Det kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för jämställdhet.

Andel kvinnor (elever), Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 2. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (elever) för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med utländsk bakgrund

Nyckeltalet "Andel elever med utländsk bakgrund" ger insikter om skolans mångfald och inkludering.

En hög andel elever med utländsk bakgrund kan skapa en rik och inkluderande inlärningsmiljö. Det kan också påverka hur kulturell förståelse och global medvetenhet främjas i undervisningen.

Det kan påverka trivsel och den sociala miljön i skolan, och möjligheter att skapa internationella vänskapsband. Nyckeltalet kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för kulturell inkludering.

Andel elever med utländsk bakgrund, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 3. Jämför nyckeltalet Andel elever med utländsk bakgrund för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med högutbildade föräldrar

Nyckeltalet "Andel elever med högutbildade föräldrar" ger dig insikter om skolans socioekonomiska mångfald.

Det kan påverka undervisningens kultur och förväntningar. Det är viktigt för att avgöra om skolan kan erbjuda rätt stöd för ditt barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan är bra för ett barn att nå sin fulla potential oavsett bakgrund.

Andel elever med högutbildade föräldrar, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 4. Jämför nyckeltalet Andel elever med högutbildade föräldrar för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per lärartjänst

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

Antal elever per lärartjänst, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 5. Jämför nyckeltalet Antal elever per lärartjänst för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per Studie- och yrkesvägledare

Nyckeltalet "Antal elever per Studie- och yrkesvägledare" är viktigt när du tittar på skolans förmåga att erbjuda personlig karriärvägledning.

Det visar hur många elever varje vägledare ansvarar för och påverkar direkt vägledningens kvalitet.

En lägre kvot möjliggör bättre individuell uppmärksamhet och stöd för elevernas karriärval.

Det är viktigt för att säkerställa att eleverna får rätt stöd i sina framtida planer och beslut om studier och yrken.

Antal elever per Studie- och yrkesvägledare, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 6. Jämför nyckeltalet Antal elever per Studie- och yrkesvägledare för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Personal

Nyckeltal: Rektor + lärare (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor + lärare (heltidstjänster)" ger en indikation på skolans totala personalresurser.

Om det är rätt balans mellan rektor och lärare betyder det att skolan har tillräckligt med ledare och lärare, vilket kan leda till att eleverna får en bra undervisning och rätt stöd.

Detta nyckeltal är en viktig faktor för att bedöma skolans organisatoriska struktur och dess förmåga att erbjuda en positiv och produktiv lärandemiljö.

Rektor + lärare (heltidstjänster), Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 7. Jämför nyckeltalet Rektor + lärare (heltidstjänster) för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Rektor (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor (heltidstjänster)" ger en indikation på hur mycket tid rektorn har att leda skolan.

En rektor med en heltidstjänst har mer tid att hantera skolans dagliga verksamhet och att stödja lärarna och eleverna.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har tillräcklig ledning för att kunna skapa en positiv och välfungerande skolmiljö.

Rektor (heltidstjänster), Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 8. Jämför nyckeltalet Rektor (heltidstjänster) för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster) indikerar hur många lärare skolan har i förhållande till antalet elever. Det kan påverka den personliga uppmärksamheten och kvaliteten på undervisningen eleverna kommer att få.

Om det finns för få lärare kan det vara svårt att få svar på frågor, individuell hjälp och stöd. Å andra sidan, om det finns tillräckligt med lärare, kan det finnas en bättre möjlighet att trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Därför är detta nyckeltal viktigt för att säkerställa att eleverna får den utbildning och uppmärksamhet som behövs för att blomstra i skolan.

Lärare (heltidstjänster), Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 9. Jämför nyckeltalet Lärare (heltidstjänster) för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (personal)

Nyckeltalet "Andel kvinnor" visar hur många kvinnor som är anställda i förhållande till det totala antalet anställda.

Det kan peka på organisationens mångfald och engagemang för jämställdhet.

Det kan då hjälpa dig att förstå om arbetsplatsen främjar inkludering och lika möjligheter för alla.

Andel kvinnor (personal), Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 10. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (personal) för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel behöriga lärare

Nyckeltalet "Andel behöriga lärare" visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens har större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

Andel behöriga lärare, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 11. Jämför nyckeltalet Andel behöriga lärare för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel specialpedagogtjänster

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

Andel specialpedagogtjänster, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 12. Jämför nyckeltalet Andel specialpedagogtjänster för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV)

Nyckeltalet "Studie- och yrkesvägledartjänster" är viktigt när du tittar på skolans förmåga att erbjuda personlig karriärvägledning. Det visar hur många heltidstjänster som finns på skolan.

Det är viktigt för eleverna att de får rätt stöd i sina tankar om framtiden och i sina beslut om studier och yrken.

Med fler än en SYV på skolan finns det möjligheter till samarbete mellan SYV:ar som i sin tur ger förutsättningar för en bättre kvalitet i den vägledning eleverna får.

Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV), Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 13. Jämför nyckeltalet Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV) för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel tillsvidareanställd personal

Nyckeltalet "Andel tillsvidareanställd personal" visar hur många som har permanenta jobb jämfört med tillfälliga anställda.

Det ger en uppfattning om stabiliteten och möjligheterna till långsiktig anställning inom organisationen.

Det är viktigt för att bedöma arbetsplatsens karriärmöjligheter och stabilitet.

Andel tillsvidareanställd personal, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

fig 14. Jämför nyckeltalet Andel tillsvidareanställd personal för Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal per Gymnasieprogram

Nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Antal elever, BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 15. Jämför nyckeltalet: Antal elever för BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 16. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 17. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 18. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 19. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 20. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för BF, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Antal elever, BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 21. Jämför nyckeltalet: Antal elever för BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 22. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 23. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 24. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 25. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 26. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för BA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Fordons- och transportprogrammet (FT)

Antal elever, FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 27. Jämför nyckeltalet: Antal elever för FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 28. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 29. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 30. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 31. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 32. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för FT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Antal elever, FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 33. Jämför nyckeltalet: Antal elever för FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 34. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 35. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 36. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för FS, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Antal elever, HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 37. Jämför nyckeltalet: Antal elever för HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 38. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 39. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 40. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för HA, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Hotell- och turismprogrammet (HT)

Antal elever, HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 41. Jämför nyckeltalet: Antal elever för HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 42. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 43. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 44. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 45. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 46. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för HT, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Naturbruksprogrammet (NB)

Antal elever, NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 47. Jämför nyckeltalet: Antal elever för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 48. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 49. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 50. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 51. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 52. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 53. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 54. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för NB, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Antal elever, RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 55. Jämför nyckeltalet: Antal elever för RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 56. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 57. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 58. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för RL, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Antal elever, VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 59. Jämför nyckeltalet: Antal elever för VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 60. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 61. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel specialpedagogtjänster, VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

fig 62. Jämför nyckeltalet: Andel specialpedagogtjänster för VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 63. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 64. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för VO, Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Skolenkäten: Elevernas och Lärarnas Värdefulla Åsikter om Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen.

Vi tycker att resultatet av enkäten är speciellt värdefullt för dig som vill veta mer om skolan.

Det är ju trots allt eleverna och lärarna på gymnasieskolan som tycker till!

Resultatet från skolenkäten används självklart också i huvudmans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det senaste skolenkätresultatet (2022)

Välj den skolenkät som du är intresserad av!

Skolor i Uddevalla kommun som erbjuder samma program

Om du är nyfiken på vilka andra skolor i Uddevalla kommun som erbjuder något av de program som Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU har kan du följa länken nedan!

Address och kontaktuppgifter till Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU

Använd gärna kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med skolan.

Grattis! Bra jobbat!

Det är få som tar sig hela vägen ner igenom alla dessa nyckeltal!

Ett stort tack för ditt engagemang för skolstatistik.

Sverige behöver fler som dig. Bra där!

Nu kanske vi kan intressera dig för någon annan skola i Uddevalla kommun? Eller varför inte titta närmare på skolor i andra kommuner i Västra Götalands län?

Sedan får vi inte glömma statistiken om skolans huvudman Uddevalla Kommun. Det kan vara en guldgruva för någon som dig!

Och om inte det faller dig i smaken har vi alltid startsidan eller sökrutan nedtill?

Från oss på,