SkolStat: Utforska Fruängens skola i Hägersten

Fruängens skola är en större grundskola (Åk 1 till 9) i Hägersten, Stockholms stad med cirka 520 elever på skolan (2023/24).

Det är en kommunal skola med Stockholms Kommun som huvudman.

Kort om senaste skolenkätresultatet (2022)

Eleverna i Åk 5 verkar nöjda med sin skola enligt den senaste skolenkäten (7.7 av 10). Eleverna i Åk 8 verkar också nöjda med skolan (7.1 av 10).

Elevernas vårdnadshavare svarar även de att de är nöjda med sina barns skola (6.3 av 10).

Pedagogerna i sin tur verkar mindre nöjda med skolans pedagogiska ledning (5.7 av 10) enligt sin senaste skolenkät.

Du hittar hela resultatet av skolans senaste skolenkät längre ner på sidan!

Innehållsförteckning

Jämför Fruängens skola med Kommunen och Riket

Här jämför vi nyckeltal mellan Fruängens skola och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

De värden som inte utrycks i % för kommunen och Sverige är medelvärden per skola. Det betyder att vi har summerat alla värden för varje nyckeltal och därefter dividerat det med antalet skolor i kommunen eller riket.

Jämför Nyckeltal: Elever

Nyckeltal: Antal elever

Antal elever är ett nyckeltal som ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

Antal elever, Fruängens skola

fig 1. Jämför nyckeltalet Antal elever för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal: Andel flickor

Nyckeltalet "Andel flickor" ger dig insikter om skolans mångfald och inkludering.

En jämn fördelning mellan flickor och pojkar kan skapa en rättvis inlärningsmiljö som uppmuntrar olika perspektiv. Det kan även påverka hur jämställdhet och kön relateras till i undervisningen.

Detta nyckeltal kan indikera om skolan är en plats där elever känner sig inkluderade.

Det kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för jämställdhet.

Andel flickor, Fruängens skola

fig 2. Jämför nyckeltalet Andel flickor för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med utländsk bakgrund

Nyckeltalet "Andel elever med utländsk bakgrund" ger insikter om skolans mångfald och inkludering.

En hög andel elever med utländsk bakgrund kan skapa en rik och inkluderande inlärningsmiljö. Det kan också påverka hur kulturell förståelse och global medvetenhet främjas i undervisningen.

Det kan påverka trivsel och den sociala miljön i skolan, och möjligheter att skapa internationella vänskapsband. Nyckeltalet kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för kulturell inkludering.

Andel elever med utländsk bakgrund, Fruängens skola

fig 3. Jämför nyckeltalet Andel elever med utländsk bakgrund för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med högutbildade föräldrar

Nyckeltalet "Andel elever med högutbildade föräldrar" ger dig insikter om skolans socioekonomiska mångfald.

Det kan påverka undervisningens kultur och förväntningar. Det är viktigt för att avgöra om skolan kan erbjuda rätt stöd för ditt barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan är bra för ett barn att nå sin fulla potential oavsett bakgrund.

Andel elever med högutbildade föräldrar, Fruängens skola

fig 4. Jämför nyckeltalet Andel elever med högutbildade föräldrar för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per lärartjänst

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

Antal elever per lärartjänst, Fruängens skola

fig 5. Jämför nyckeltalet Antal elever per lärartjänst för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever Åk 7-9 per Studie- och yrkesvägledare

Nyckeltalet "Antal elever i Åk 7-9 per Studie- och yrkesvägledare" visar hur många elever varje vägledare ansvarar för.

En låg elev-till-vägledare-kvot indikerar att skolan kan erbjuda mer personlig och effektiv karriärvägledning.

Alltså ju färre elever en vägledare ansvarar för, desto mer tid och uppmärksamhet kan de ägna åt varje elev, vilket kan hjälpa eleverna att göra välgrundade beslut om sina framtida studier och karriärval.

Det påverkar direkt elevernas förmåga att göra välgrundade karriärval och studiebeslut.

Antal elever Åk 7-9 per Studie- och yrkesvägledare, Fruängens skola

fig 6. Jämför nyckeltalet Antal elever Åk 7-9 per Studie- och yrkesvägledare för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Personal

Nyckeltal: Rektor + lärare (heltidstjänster)

Det här nyckeltalet ger en indikation på skolans totala personalresurser.

Om det är rätt balans mellan rektor och lärare betyder det att skolan har tillräckligt med ledare och lärare, vilket kan leda till att eleverna får en bra undervisning och rätt stöd.

Detta nyckeltal är en viktig faktor för att bedöma skolans organisatoriska struktur och dess förmåga att erbjuda en positiv och produktiv lärandemiljö.

Rektor + lärare (heltidstjänster), Fruängens skola

fig 7. Jämför nyckeltalet Rektor + lärare (heltidstjänster) för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Rektor (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor (heltidstjänster)" ger en indikation på hur mycket tid rektorn har att leda skolan.

En rektor med en heltidstjänst har mer tid att hantera skolans dagliga verksamhet och att stödja lärarna och eleverna.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har tillräcklig ledning för att kunna skapa en positiv och välfungerande skolmiljö.

Rektor (heltidstjänster), Fruängens skola

fig 8. Jämför nyckeltalet Rektor (heltidstjänster) för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster) indikerar hur många lärare skolan har i förhållande till antalet elever. Det kan påverka den personliga uppmärksamheten och kvaliteten på undervisningen eleverna kommer att få.

Om det finns för få lärare kan det vara svårt att få svar på frågor, individuell hjälp och stöd. Å andra sidan, om det finns tillräckligt med lärare, kan det finnas en bättre möjlighet att trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Därför är detta nyckeltal viktigt för att säkerställa att eleverna får den utbildning och uppmärksamhet som behövs för att blomstra i skolan.

Lärare (heltidstjänster), Fruängens skola

fig 9. Jämför nyckeltalet Lärare (heltidstjänster) för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (personal)

Nyckeltalet "Andel kvinnor" visar hur många kvinnor som är anställda i förhållande till det totala antalet anställda.

Det kan peka på organisationens mångfald och engagemang för jämställdhet.

Det kan då hjälpa dig att förstå om arbetsplatsen främjar inkludering och lika möjligheter för alla.

Andel kvinnor (personal), Fruängens skola

fig 10. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (personal) för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel behöriga lärare

Nyckeltalet "Andel behöriga lärare" visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens har större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

Andel behöriga lärare, Fruängens skola

fig 11. Jämför nyckeltalet Andel behöriga lärare för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel specialpedagogtjänster

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

Andel specialpedagogtjänster, Fruängens skola

fig 12. Jämför nyckeltalet Andel specialpedagogtjänster för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal speciallärartjänster

Nyckeltalet "Antal Speciallärartjänster" visar hur många speciallärartjänster som är tillgängliga för elever med särskilda behov.

En hög andel speciallärartjänster är viktig eftersom det visar att skolan har resurser för att ge rätt stöd till dessa elever.

Speciallärare brukar kunna erbjuda individuell undervisning, stödundervisning i klassrummet, anpassade läromedel, rådgivning och stöd för lärare och föräldrar m.m.

Det är avgörande för att bedöma om skolan har rätt resurser och kompetens för att stödja elever med särskilda behov.

Det hjälper dig att se om skolan kan erbjuda adekvat hjälp för dessa elever.

Antal speciallärartjänster, Fruängens skola

fig 13. Jämför nyckeltalet Antal speciallärartjänster för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV)

Nyckeltalet "Studie- och yrkesvägledartjänster" är viktigt när du tittar på skolans förmåga att erbjuda personlig karriärvägledning. Det visar hur många heltidstjänster som finns på skolan.

Det är viktigt för eleverna att de får rätt stöd i sina tankar om framtiden och i sina beslut om studier och yrken.

Med fler än en SYV på skolan finns det möjligheter till samarbete mellan SYV:ar som i sin tur ger förutsättningar för en bättre kvalitet i den vägledning eleverna får.

Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV), Fruängens skola

fig 14. Jämför nyckeltalet Studie- och yrkesvägledartjänster (SYV) för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel tillsvidareanställd personal

Nyckeltalet "Andel tillsvidareanställd personal" visar hur många som har permanenta jobb jämfört med tillfälliga anställda.

Det ger en uppfattning om stabiliteten och möjligheterna till långsiktig anställning inom organisationen.

Det är viktigt för att bedöma arbetsplatsens karriärmöjligheter och stabilitet.

Andel tillsvidareanställd personal, Fruängens skola

fig 15. Jämför nyckeltalet Andel tillsvidareanställd personal för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Kunskapsresultat

Nyckeltal: Andel Åk 6 E+ alla ämnen

Nyckeltalet "Andel Åk6 elever som nått målen (E+) i alla ämnen" visar hur många elever i årskurs 6 har presterat på högsta nivå i alla ämnen.

En hög andel elever med detta resultat indikerar en stark och framgångsrik inlärningsmiljö.

Det ger dig en uppfattning om skolans akademiska framgång och förmåga att hjälpa eleverna att nå de högsta målen.

Det är en viktig faktor när man bedömer skolans kvalitet och elevernas prestationer.

Andel Åk 6 E+ alla ämnen, Fruängens skola

fig 16. Jämför nyckeltalet Andel Åk 6 E+ alla ämnen för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Resultat på nationella prov Åk 6

Här redovisas resultaten för de senaste nationella proven skolan genomförde i årskurs 6.

Resultat NP Sve Åk 6, Fruängens skola

fig 17. Jämför nyckeltalet Resultat NP Sve Åk 6 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Resultat NP Eng Åk 6, Fruängens skola

fig 18. Jämför nyckeltalet Resultat NP Eng Åk 6 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Resultat NP Ma Åk 6, Fruängens skola

fig 19. Jämför nyckeltalet Resultat NP Ma Åk 6 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel Åk 9 E+ alla ämnen

Detta nyckeltal ger en stark indikator på om skolan har förmågan att möta upp och hjälpa alla elever i deras kunskapsutveckling.

Grundskolan ska ge alla elever en grund att bygga sitt livslånga lärande på.

Ju fler elever som når lägst betyget E i alla ämnen, desto mer bidrar skolan till samhället i stort.

Andel Åk 9 E+ alla ämnen, Fruängens skola

fig 20. Jämför nyckeltalet Andel Åk 9 E+ alla ämnen för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Resultat på nationella prov Åk 9

Här redovisas resultaten för de senaste nationella proven skolan genomförde i årskurs 9.

Resultat NP Sve Åk 9, Fruängens skola

fig 21. Jämför nyckeltalet Resultat NP Sve Åk 9 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Resultat NP Eng Åk 9, Fruängens skola

fig 22. Jämför nyckeltalet Resultat NP Eng Åk 9 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Resultat NP Ma Åk 9, Fruängens skola

fig 23. Jämför nyckeltalet Resultat NP Ma Åk 9 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Meritvärde medel Åk 9

Detta nyckeltal ger en indikation på hur väl skolan lyckas att stötta eleverna till sin fulla potential.

Meritvärdet är det som eleverna sedan använder för att bli antagna till gymnasiet.

Ett högt medelvärde ger en indikation på att skolan är duktig på att möta upp varje elevs behov och stötta de i sin kunskapsutveckling.

Meritvärde medel Åk 9, Fruängens skola

fig 24. Jämför nyckeltalet Meritvärde medel Åk 9 för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Behörighet till vidare studier Åk 9

Gymnasiet är uppdelat i flera program. Kraven för de olika programmen skiljer sig åt. Här visar vi hur hög andel av skolans 9:or som blev behöriga till olika program.

Dessa nyckeltal ger en indikation på hur väl skolan förmår att stötta eleverna i sin kunskapsutveckling.

Baskrav för behörighet

Behörighet till något av gymnasieskolans nationella program kräver lägst betyget E i ämnena

Sedan tillkommer det ytterligare krav på både antal godkända ämnen men också krav på godkända betyg i specifika ämnen.

Andel Åk 9 Behöriga YR, Fruängens skola

Kraven på att bli behörig till yrkesförberedande programmen i gymnasiet är lägre än till de högskoleförberedande programmen.

För behörighet till yrkesprogram krävs det, förutom baskraven ovan, ytterligare fem godkända ämnen, det vill säga åtta ämnen sammanlagt.

En hög andel behöriga till YR ger en indikation på att skolan lyckas med att ge alla elever en bra start i sitt livslånga lärande.

fig 25. Jämför nyckeltalet Andel Åk 9 Behöriga YR för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel Åk 9 Behöriga ES, Fruängens skola

Detta nyckeltal anger hur stor andel av skolans elever som blir behöriga till det Estetiska programmet på gymnasiet.

För behörighet till det estetiska programmet krävs det, förutom baskraven ovan, ytterligare nio godkända ämnen, det vill säga minst 12 godkända ämnen.

fig 26. Jämför nyckeltalet Andel Åk 9 Behöriga ES för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel Åk 9 Behöriga SA, EK, HU, Fruängens skola

Detta nyckeltal anger hur stor andel av skolans elever som blir behöriga till Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och det Humanistiska programmet på gymnasiet.

För behörighet till dessa program krävs det, förutom baskraven ovan, ytterligare nio godkända ämnen inklusive geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Det vill säga minst 12 godkända ämnen.

fig 27. Jämför nyckeltalet Andel Åk 9 Behöriga SA, EK, HU för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel Åk 9 Behöriga NA, TE, Fruängens skola

Detta nyckeltal anger hur stor andel av skolans elever som blir behöriga till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på gymnasiet.

För behörighet till dessa program krävs det, förutom baskraven ovan, ytterligare nio godkända ämnen inklusive inklusive biologi, fysik och kemi. Det vill säga minst 12 godkända ämnen.

fig 28. Jämför nyckeltalet Andel Åk 9 Behöriga NA, TE för Fruängens skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Skolenkäter: Värdefulla tankar om Fruängens skola från elever, vårdnadshavare och lärare

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen. Varje år är det hälften av alla skolor i Sverige som svarar på enkäten.

Resultatet är värdefullt för alla intresserade då det ger en inblick i vad skolans elever, vårdnadshavare och lärare tycker om den.

Resultatet från skolenkäten används självklart också i huvudmans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det senaste resultatet från elever, vårdnadshavare och lärare

Välj den skolenkät som du är intresserad av!

Address och kontaktuppgifter till Fruängens skola

Använd gärna kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med skolan.

Grattis! Bra jobbat!

Det är få som tar sig hela vägen ner igenom alla dessa nyckeltal!

Ett stort tack för ditt engagemang för skolstatistik.

Sverige behöver fler som dig. Bra där!

Nu kanske vi kan intressera dig för någon annan skola i Stockholms stad? Eller varför inte titta närmare på skolor i andra kommuner i Stockholms län?

Sedan får vi inte glömma statistiken om skolans huvudman Stockholms Kommun. Det kan vara en guldgruva för någon som dig!

Och om inte det faller dig i smaken har vi alltid startsidan eller sökrutan nedtill?

Från oss på,