SkolStat: Utforska Sjölunda skola i Lidköping

Sjölunda skola är en mindre grundskola (Åk 1 till 6) i Lidköping, Lidköpings kommun med cirka 270 elever på skolan (2023/24).

Det är en kommunal skola med Lidköpings Kommun som huvudman.

Kort om senaste skolenkätresultatet (2023)

Eleverna i Åk 5 verkar mycket nöjda med sin skola enligt den senaste skolenkäten (8.3 av 10).

Elevernas vårdnadshavare svarar även de att de är mycket nöjda med sina barns skola (8.2 av 10).

Pedagogerna i sin tur verkar mycket nöjda med skolans pedagogiska ledning (8.5 av 10) enligt sin senaste skolenkät.

Du hittar hela resultatet av skolans senaste skolenkät längre ner på sidan!

Innehållsförteckning

Jämför Sjölunda skola med Kommunen och Riket

Här jämför vi nyckeltal mellan Sjölunda skola och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

De värden som inte utrycks i % för kommunen och Sverige är medelvärden per skola. Det betyder att vi har summerat alla värden för varje nyckeltal och därefter dividerat det med antalet skolor i kommunen eller riket.

Jämför Nyckeltal: Elever

Nyckeltal: Antal elever

Antal elever är ett nyckeltal som ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

Antal elever, Sjölunda skola

fig 1. Jämför nyckeltalet Antal elever för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal: Andel flickor

Nyckeltalet "Andel flickor" ger dig insikter om skolans mångfald och inkludering.

En jämn fördelning mellan flickor och pojkar kan skapa en rättvis inlärningsmiljö som uppmuntrar olika perspektiv. Det kan även påverka hur jämställdhet och kön relateras till i undervisningen.

Detta nyckeltal kan indikera om skolan är en plats där elever känner sig inkluderade.

Det kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för jämställdhet.

Andel flickor, Sjölunda skola

fig 2. Jämför nyckeltalet Andel flickor för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med utländsk bakgrund

Nyckeltalet "Andel elever med utländsk bakgrund" ger insikter om skolans mångfald och inkludering.

En hög andel elever med utländsk bakgrund kan skapa en rik och inkluderande inlärningsmiljö. Det kan också påverka hur kulturell förståelse och global medvetenhet främjas i undervisningen.

Det kan påverka trivsel och den sociala miljön i skolan, och möjligheter att skapa internationella vänskapsband. Nyckeltalet kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för kulturell inkludering.

Andel elever med utländsk bakgrund, Sjölunda skola

fig 3. Jämför nyckeltalet Andel elever med utländsk bakgrund för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med högutbildade föräldrar

Nyckeltalet "Andel elever med högutbildade föräldrar" ger dig insikter om skolans socioekonomiska mångfald.

Det kan påverka undervisningens kultur och förväntningar. Det är viktigt för att avgöra om skolan kan erbjuda rätt stöd för ditt barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan är bra för ett barn att nå sin fulla potential oavsett bakgrund.

Andel elever med högutbildade föräldrar, Sjölunda skola

fig 4. Jämför nyckeltalet Andel elever med högutbildade föräldrar för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per lärartjänst

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

Antal elever per lärartjänst, Sjölunda skola

fig 5. Jämför nyckeltalet Antal elever per lärartjänst för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Personal

Nyckeltal: Rektor + lärare (heltidstjänster)

Det här nyckeltalet ger en indikation på skolans totala personalresurser.

Om det är rätt balans mellan rektor och lärare betyder det att skolan har tillräckligt med ledare och lärare, vilket kan leda till att eleverna får en bra undervisning och rätt stöd.

Detta nyckeltal är en viktig faktor för att bedöma skolans organisatoriska struktur och dess förmåga att erbjuda en positiv och produktiv lärandemiljö.

Rektor + lärare (heltidstjänster), Sjölunda skola

fig 6. Jämför nyckeltalet Rektor + lärare (heltidstjänster) för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Rektor (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor (heltidstjänster)" ger en indikation på hur mycket tid rektorn har att leda skolan.

En rektor med en heltidstjänst har mer tid att hantera skolans dagliga verksamhet och att stödja lärarna och eleverna.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har tillräcklig ledning för att kunna skapa en positiv och välfungerande skolmiljö.

Rektor (heltidstjänster), Sjölunda skola

fig 7. Jämför nyckeltalet Rektor (heltidstjänster) för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster) indikerar hur många lärare skolan har i förhållande till antalet elever. Det kan påverka den personliga uppmärksamheten och kvaliteten på undervisningen eleverna kommer att få.

Om det finns för få lärare kan det vara svårt att få svar på frågor, individuell hjälp och stöd. Å andra sidan, om det finns tillräckligt med lärare, kan det finnas en bättre möjlighet att trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Därför är detta nyckeltal viktigt för att säkerställa att eleverna får den utbildning och uppmärksamhet som behövs för att blomstra i skolan.

Lärare (heltidstjänster), Sjölunda skola

fig 8. Jämför nyckeltalet Lärare (heltidstjänster) för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (personal)

Nyckeltalet "Andel kvinnor" visar hur många kvinnor som är anställda i förhållande till det totala antalet anställda.

Det kan peka på organisationens mångfald och engagemang för jämställdhet.

Det kan då hjälpa dig att förstå om arbetsplatsen främjar inkludering och lika möjligheter för alla.

Andel kvinnor (personal), Sjölunda skola

fig 9. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (personal) för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel behöriga lärare

Nyckeltalet "Andel behöriga lärare" visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens har större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

Andel behöriga lärare, Sjölunda skola

fig 10. Jämför nyckeltalet Andel behöriga lärare för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel specialpedagogtjänster

Nyckeltalet "Andel specialpedagogtjänster" visar hur många specialpedagoger som är tillgängliga för elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.

Specialpedagoger har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa dessa elever att nå sin fulla potential.

En hög andel specialpedagoger indikerar att skolan har resurser för att stödja dessa elever på ett effektivt sätt.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har resurser och kompetens för att hjälpa elever med särskilda behov att lyckas i sin utbildning.

Andel specialpedagogtjänster, Sjölunda skola

fig 11. Jämför nyckeltalet Andel specialpedagogtjänster för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal speciallärartjänster

Nyckeltalet "Antal Speciallärartjänster" visar hur många speciallärartjänster som är tillgängliga för elever med särskilda behov.

En hög andel speciallärartjänster är viktig eftersom det visar att skolan har resurser för att ge rätt stöd till dessa elever.

Speciallärare brukar kunna erbjuda individuell undervisning, stödundervisning i klassrummet, anpassade läromedel, rådgivning och stöd för lärare och föräldrar m.m.

Det är avgörande för att bedöma om skolan har rätt resurser och kompetens för att stödja elever med särskilda behov.

Det hjälper dig att se om skolan kan erbjuda adekvat hjälp för dessa elever.

Antal speciallärartjänster, Sjölunda skola

fig 12. Jämför nyckeltalet Antal speciallärartjänster för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel tillsvidareanställd personal

Nyckeltalet "Andel tillsvidareanställd personal" visar hur många som har permanenta jobb jämfört med tillfälliga anställda.

Det ger en uppfattning om stabiliteten och möjligheterna till långsiktig anställning inom organisationen.

Det är viktigt för att bedöma arbetsplatsens karriärmöjligheter och stabilitet.

Andel tillsvidareanställd personal, Sjölunda skola

fig 13. Jämför nyckeltalet Andel tillsvidareanställd personal för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Kunskapsresultat

Nyckeltal: Andel Åk 6 E+ alla ämnen

Nyckeltalet "Andel Åk6 elever som nått målen (E+) i alla ämnen" visar hur många elever i årskurs 6 har presterat på högsta nivå i alla ämnen.

En hög andel elever med detta resultat indikerar en stark och framgångsrik inlärningsmiljö.

Det ger dig en uppfattning om skolans akademiska framgång och förmåga att hjälpa eleverna att nå de högsta målen.

Det är en viktig faktor när man bedömer skolans kvalitet och elevernas prestationer.

Andel Åk 6 E+ alla ämnen, Sjölunda skola

fig 14. Jämför nyckeltalet Andel Åk 6 E+ alla ämnen för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Resultat på nationella prov Åk 6

Här redovisas resultaten för de senaste nationella proven skolan genomförde i årskurs 6.

Resultat NP Sve Åk 6, Sjölunda skola

fig 15. Jämför nyckeltalet Resultat NP Sve Åk 6 för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Resultat NP Eng Åk 6, Sjölunda skola

fig 16. Jämför nyckeltalet Resultat NP Eng Åk 6 för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Resultat NP Ma Åk 6, Sjölunda skola

fig 17. Jämför nyckeltalet Resultat NP Ma Åk 6 för Sjölunda skola med kommunen och Sverige (Källor: Skolverket, swestat.se)

Skolenkäter: Värdefulla tankar om Sjölunda skola från elever, vårdnadshavare och lärare

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen. Varje år är det hälften av alla skolor i Sverige som svarar på enkäten.

Resultatet är värdefullt för alla intresserade då det ger en inblick i vad skolans elever, vårdnadshavare och lärare tycker om den.

Resultatet från skolenkäten används självklart också i huvudmans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det senaste resultatet från elever, vårdnadshavare och lärare

Välj den skolenkät som du är intresserad av!

Address och kontaktuppgifter till Sjölunda skola

Använd gärna kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med skolan.

Grattis! Bra jobbat!

Det är få som tar sig hela vägen ner igenom alla dessa nyckeltal!

Ett stort tack för ditt engagemang för skolstatistik.

Sverige behöver fler som dig. Bra där!

Nu kanske vi kan intressera dig för någon annan skola i Lidköpings kommun? Eller varför inte titta närmare på skolor i andra kommuner i Västra Götalands län?

Sedan får vi inte glömma statistiken om skolans huvudman Lidköpings Kommun. Det kan vara en guldgruva för någon som dig!

Och om inte det faller dig i smaken har vi alltid startsidan eller sökrutan nedtill?

Från oss på,