SkolStat: Vad vårdnadshavarna tycker om Djupadalsskolan

Vårnadshavarna för eleverna på Djupadalsskolan svarade på sin senaste skolenkät år 2023.

Djupadalsskolan är en större grundskola (Åk 1 till 6) i Limhamn, Malmö stad.

Det är en kommunal skola med Malmö Kommun som huvudman.

Här nedan kan du läsa hela skolenkäten som är uppdelad i flera index. Dessa index bygger på medelvärdet av svaren på en eller flera frågor.

Om du är intresserad av en specifik fråga så hittar du de genom att trycka på knappen "Visa stor innehållsförteckning" nedan.

Innehållsförteckning

Skolenkäten: Vårdnadshavare på Djupadalsskolan (2023)

Om skolenkäten

Skolenkäten genomförs årligen av Skolinspektionen .

Hälften av alla skolor i Sverige svarar på enkäten varje år. Så det tar två år att få fram enkätresultat för alla skolor i Sverige.

Skolenkätresultatet är användbart både för dig som vill veta mer om skolan men används också som ett värdefullt underlag i huvudmans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Få ut mer av SkolStat: Jämför dessa resultat mot en annan grupp

För en ännu bättre bild över Djupadalsskolan rekommenderar vi att du jämför den här gruppens resultat mot någon annan grupp på skolan. Det kan finnas stora skillnader mellan vad de olika grupperna tycker om sin skola.

Svarsfrekvens och tillförlitlighet

När Djupadalsskolan genomförde skolenkäten 2023 så var det 297 av 494 vårdnadshavare som svarade på enkäten.

Det motsvarar en svarsfrekvens på 60.1%. Det är en aning låg svarsfrekvens men fortfarande acceptabelt även om du bör ta hänsyn till det när du läser resultatet nedan.

Övergripande nöjdhet

Denna fråga ger en översiktlig bild av vårdnadshavarnas totala upplevelse av skolan. Den fångar deras övergripande nöjdhet.

Resultaten av denna fråga kan fungera som en sammanfattande indikator på hur bra skolan, enligt vårdnadshavarna, uppfyller deras barns behov och förväntningar.

fig 1. Index: Övergripande nöjdhet (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Om vårdnadshavarna är nöjda, tyder det ofta på att skolan lyckats skapa en positiv, trygg och givande inlärningsmiljö som också märks hemma vid middagsbordet.

Hur nöjd är du med ditt barns skola?

fig 2a. Hur nöjd är du med ditt barns skola? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Information från skolan

Detta index syftar till att mäta hur väl samarbetet mellan hem och skola upplevs av vårdnadshavarna. Ett väl fungerande samarbete mellan hem och skola är mycket viktigt för varje elevs framgång.

Vårdnadshavare bör känna att de är med och har inflytande över sitt barns kunskapsutveckling.

fig 3. Index: Information från skolan (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

I arbetet mellan hem och skola har skolan ett särskilt ansvar både i vardagen men också vid utvecklingsamtal, föräldramöten eller andra mer formella möten.

Får du tillräcklig information från personalen om hur ditt barn verkar trivas i skolan?

fig 4a. Får du tillräcklig information från personalen om hur ditt barn verkar trivas i skolan? (Källor: SI, swestat.se) * Uppskattning

Får du tillräcklig information från personalen om hur ditt barn utvecklas kunskapsmässigt?

fig 5a. Får du tillräcklig information från personalen om hur ditt barn utvecklas kunskapsmässigt? (Källor: SI, swestat.se) * Uppskattning

Stimulans

Detta index mäter vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten i undervisningen.

Svaren ger en bild över hur de uppfattar lärarnas förmåga att engagera eleverna, väcka deras intresse för ämnet och stärka deras självförtroende.

fig 6. Index: Stimulans (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

En intresseväckande och varierad undervisning gör underverk för elevens inre motivation, engagemang och kunskapsutveckling!

Hur ofta verkar lärarna få ditt barn att bli intresserat av skolarbetet?

fig 7a. Hur ofta verkar lärarna få ditt barn att bli intresserat av skolarbetet? (Källor: SI, swestat.se)

Tycker du att ditt barn får tillräckliga utmaningar för att utvecklas i skolarbetet?

fig 8a. Tycker du att ditt barn får tillräckliga utmaningar för att utvecklas i skolarbetet? (Källor: SI, swestat.se)

Tycker du att lärarna får ditt barn att tro på sig själv i skolarbetet?

fig 9a. Tycker du att lärarna får ditt barn att tro på sig själv i skolarbetet? (Källor: SI, swestat.se)

Stöd

fig 10. Index: Stöd (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Hur ofta verkar ditt barn få den hjälp som behövs under lektionerna?

fig 11a. Hur ofta verkar ditt barn få den hjälp som behövs under lektionerna? (Källor: SI, swestat.se)

Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet?

fig 12a. Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet? (Källor: SI, swestat.se)

Bemötande - lärare

Dessa frågor syftar till att mäta vårdnadshavarnas upplevelse av skolans förmåga att behandla elever lika, oavsett kön eller könsidentitet, och belyser elevernas upplevelse av bemötandet i skolan.

fig 13. Index: Bemötande - lärare (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Det är viktigt att främja en miljö där alla elever känner sig respekterade, trygga och likabehandlade så att de kan fokusera på sitt lärande och sin utveckling.

Upplever du att ditt barn blir orättvist behandlat av någon lärare eller annan vuxen i skolan?

fig 14a. Upplever du att ditt barn blir orättvist behandlat av någon lärare eller annan vuxen i skolan? (Källor: SI, swestat.se) * Uppskattning

Tycker du att lärarna verkar behandla alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet?

fig 15a. Tycker du att lärarna verkar behandla alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet? (Källor: SI, swestat.se)

Bemötande - elever

Här frågan man vårdnadshavarna om hur väl skolan och lärarna lyckas med att främja ett positivt bemötande och en trivsam skolmiljö både mellan vuxna och elever samt eleverna emellan.

fig 16. Index: Bemötande - elever (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Att eleverna känner att de kan vara sig själva och både beteer sig och blir bemötta på ett respektfullt sätt bidrar starkt till en trygg och trivsam lärmiljö.

Hur uppfattar du att eleverna bemöter varandra i skolan?

fig 17a. Hur uppfattar du att eleverna bemöter varandra i skolan? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se) * Uppskattning

Hur uppfattar du att eleverna bemöter vuxna i skolan?

fig 18a. Hur uppfattar du att eleverna bemöter vuxna i skolan? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se) * Uppskattning

Studiero

fig 19. Index: Studiero (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Hur ofta verkar det vara så stökigt på lektionerna att ditt barn har svårt att koncentrera sig?

fig 20a. Hur ofta verkar det vara så stökigt på lektionerna att ditt barn har svårt att koncentrera sig? (Källor: SI, swestat.se) * Uppskattning

Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna?

fig 21a. Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Trygghet

fig 22. Index: Trygghet (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Upplever du att ditt barn kan vara sig själv i skolan?

fig 23a. Upplever du att ditt barn kan vara sig själv i skolan? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan?

fig 24a. Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Upplever du att ditt barn känner rädsla för andra elever i skolan?

fig 25a. Upplever du att ditt barn känner rädsla för andra elever i skolan? (Källor: SI, swestat.se) * Uppskattning

Upplever du att ditt barn känner rädsla för någon lärare eller annan vuxen i skolan?

fig 26a. Upplever du att ditt barn känner rädsla för någon lärare eller annan vuxen i skolan? (Källor: SI, swestat.se) * Uppskattning

Elevhälsa

fig 27. Index: Elevhälsa (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan (till exempel skolsköterska, kurator, specialpedagog eller skolpsykolog)?

fig 28a. Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan (till exempel skolsköterska, kurator, specialpedagog eller skolpsykolog)? (Källor: SI, swestat.se)

Ett elevhälsoarbete som delas av alla på skolan och som också involverar hemmet bidrar starkt till varje elevs möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning.

Tycker du att skolan arbetar för att främja elevernas hälsa?

fig 29a. Tycker du att skolan arbetar för att främja elevernas hälsa? (Källor: Skolinspektionen, swestat.se)

Klagomålshantering

Den här frågan belyser frågan om ansvaret för varje elevs skolgång och huruvida vårdnadshavarna känner till huvudmans ansvar och roll i klagomålshanteringen.

Här är det skolledningens uppgift att säkerställa att alla elever och vårdnadshavare känner till hur man framför klagomål.

Känner du till att du kan vända dig till kommunen eller till den som driver den fristående/privata skolan om du skulle ha klagomål och är missnöjd med hur skolan hanterar detta?

fig 30a. Känner du till att du kan vända dig till kommunen eller till den som driver den fristående/privata skolan om du skulle ha klagomål och är missnöjd med hur skolan hanterar detta? (Källor: SI, swestat.se)

Jämför dessa resultat!

För en mer komplett bild av skolan rekommenderar vi att du passar på och jämför dessa resultat med andra svaranden. Åsikterna kan skilja sig rejält mellan olika grupper.

Det finns så mycket mer statistik att titta på!

För mer information om skolan rekommenderar vi vår sida med all statistik om Djupadalsskolan. Där hittar du nyckeltal kring elever, personal och kunskapsresultat.

Eller du kanske är intresserad av en annan skola i Malmö stad? Eller varför inte titta närmare på skolor i andra kommuner i Skåne län?

Sedan finns ju alltid sidan om skolans huvudman Malmö Kommun, som är en guldgruva av information för dig som vill veta mer.

Om inget av detta verkar intressant kan du alltid börja om din resa från startsidan eller söka efter något i rutan nedtill!

Från oss på,