SkolStat: Utforska ProCivitas Privata Gymnasium Lund i Lund

ProCivitas Privata Gymnasium Lund är en medelstor gymnasieskola i Lund, Lunds kommun med cirka 330 elever på skolan (2023/24).

Det är en fristående skola med Procivitas Privata Gymnasium AB som huvudman.

Kort om senaste skolenkätresultatet (2022)

Eleverna verkar nöjda med sin skola enligt den senaste skolenkäten (7.5 av 10).

Du hittar hela resultatet av skolans senaste skolenkät längre ner på sidan!

Skolan erbjuder dessa gymnasieprogram

Längre ner hittar du statistik om de olika programmen.

Innehållsförteckning

Jämför ProCivitas Privata Gymnasium Lund med Kommunen och Riket

Här jämför vi nyckeltal mellan ProCivitas Privata Gymnasium Lund och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

De värden som inte utrycks i % för kommunen och Sverige är medelvärden per skola. Det betyder att vi har summerat alla värden för varje nyckeltal och därefter dividerat det med antalet skolor i kommunen eller riket.

Jämför Nyckeltal: Elever

Nyckeltal: Antal elever

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

Antal elever, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 1. Jämför nyckeltalet Antal elever för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (elever)

Nyckeltalet "Andel kvinnor (elever)" ger dig insikter om skolans mångfald och inkludering.

En jämn fördelning mellan flickor och pojkar kan skapa en rättvis inlärningsmiljö som uppmuntrar olika perspektiv. Det kan även påverka hur jämställdhet och kön relateras till i undervisningen.

Detta nyckeltal kan indikera om skolan är en plats där elever känner sig inkluderade.

Det kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för jämställdhet.

Andel kvinnor (elever), ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 2. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (elever) för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med utländsk bakgrund

Nyckeltalet "Andel elever med utländsk bakgrund" ger insikter om skolans mångfald och inkludering.

En hög andel elever med utländsk bakgrund kan skapa en rik och inkluderande inlärningsmiljö. Det kan också påverka hur kulturell förståelse och global medvetenhet främjas i undervisningen.

Det kan påverka trivsel och den sociala miljön i skolan, och möjligheter att skapa internationella vänskapsband. Nyckeltalet kan också hjälpa dig att förstå skolans sociala miljö och engagemang för kulturell inkludering.

Andel elever med utländsk bakgrund, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 3. Jämför nyckeltalet Andel elever med utländsk bakgrund för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel elever med högutbildade föräldrar

Nyckeltalet "Andel elever med högutbildade föräldrar" ger dig insikter om skolans socioekonomiska mångfald.

Det kan påverka undervisningens kultur och förväntningar. Det är viktigt för att avgöra om skolan kan erbjuda rätt stöd för ditt barn, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan är bra för ett barn att nå sin fulla potential oavsett bakgrund.

Andel elever med högutbildade föräldrar, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 4. Jämför nyckeltalet Andel elever med högutbildade föräldrar för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Antal elever per lärartjänst

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

Antal elever per lärartjänst, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 5. Jämför nyckeltalet Antal elever per lärartjänst för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal: Personal

Nyckeltal: Rektor + lärare (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor + lärare (heltidstjänster)" ger en indikation på skolans totala personalresurser.

Om det är rätt balans mellan rektor och lärare betyder det att skolan har tillräckligt med ledare och lärare, vilket kan leda till att eleverna får en bra undervisning och rätt stöd.

Detta nyckeltal är en viktig faktor för att bedöma skolans organisatoriska struktur och dess förmåga att erbjuda en positiv och produktiv lärandemiljö.

Rektor + lärare (heltidstjänster), ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 6. Jämför nyckeltalet Rektor + lärare (heltidstjänster) för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Rektor (heltidstjänster)

Nyckeltalet "Rektor (heltidstjänster)" ger en indikation på hur mycket tid rektorn har att leda skolan.

En rektor med en heltidstjänst har mer tid att hantera skolans dagliga verksamhet och att stödja lärarna och eleverna.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har tillräcklig ledning för att kunna skapa en positiv och välfungerande skolmiljö.

Rektor (heltidstjänster), ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 7. Jämför nyckeltalet Rektor (heltidstjänster) för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster)

Nyckeltal: Lärare (heltidstjänster) indikerar hur många lärare skolan har i förhållande till antalet elever. Det kan påverka den personliga uppmärksamheten och kvaliteten på undervisningen eleverna kommer att få.

Om det finns för få lärare kan det vara svårt att få svar på frågor, individuell hjälp och stöd. Å andra sidan, om det finns tillräckligt med lärare, kan det finnas en bättre möjlighet att trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Därför är detta nyckeltal viktigt för att säkerställa att eleverna får den utbildning och uppmärksamhet som behövs för att blomstra i skolan.

Lärare (heltidstjänster), ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 8. Jämför nyckeltalet Lärare (heltidstjänster) för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel kvinnor (personal)

Nyckeltalet "Andel kvinnor" visar hur många kvinnor som är anställda i förhållande till det totala antalet anställda.

Det kan peka på organisationens mångfald och engagemang för jämställdhet.

Det kan då hjälpa dig att förstå om arbetsplatsen främjar inkludering och lika möjligheter för alla.

Andel kvinnor (personal), ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 9. Jämför nyckeltalet Andel kvinnor (personal) för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel behöriga lärare

Nyckeltalet "Andel behöriga lärare" visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens har större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Det kan hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

Andel behöriga lärare, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 10. Jämför nyckeltalet Andel behöriga lärare för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal: Andel tillsvidareanställd personal

Nyckeltalet "Andel tillsvidareanställd personal" visar hur många som har permanenta jobb jämfört med tillfälliga anställda.

Det ger en uppfattning om stabiliteten och möjligheterna till långsiktig anställning inom organisationen.

Det är viktigt för att bedöma arbetsplatsens karriärmöjligheter och stabilitet.

Andel tillsvidareanställd personal, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

fig 11. Jämför nyckeltalet Andel tillsvidareanställd personal för ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Jämför Nyckeltal per Gymnasieprogram

Nyckeltal för Ekonomiprogrammet (EK)

Antal elever, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 12. Jämför nyckeltalet: Antal elever för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 13. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 14. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel med grundläggande högskolebehörighet, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Andel med grundläggande högskolebehörighet" visar andelen elever som är redo för högre utbildning.

Alltså den procentuella andel av elever som uppnår de krav som ställs för att kunna gå vidare till högskola eller universitet.

En hög andel elever med grundläggande högskolebehörighet indikerar att skolan är effektiv och lyckas väl med att förbereda eleverna för högre studier.

Det kan vara avgörande för elever som strävar efter att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.

fig 15. Jämför nyckeltalet: Andel med grundläggande högskolebehörighet för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 16. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 17. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel elever med examen inom 3 år, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Andel elever med examen inom 3 år" mäter hur många elever som slutför sin utbildning inom den förväntade tidsramen.

Det är viktigt eftersom det ger insikter om skolans effektivitet när det gäller att hjälpa eleverna att nå sina mål.

En hög andel elever som tar examen inom tre år kan tyda på att skolan, och gymnasieprogrammet har effektiv organisation och ett gediget stödsystem. Vilket i sin tur innebär att eleverna har en bättre chans att slutföra sin utbildning enligt planen och gå vidare till högre utbildning eller yrkesliv.

fig 18. Jämför nyckeltalet: Andel elever med examen inom 3 år för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 19. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 20. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för EK, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Antal elever, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 21. Jämför nyckeltalet: Antal elever för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 22. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 23. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel med grundläggande högskolebehörighet, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Andel med grundläggande högskolebehörighet" visar andelen elever som är redo för högre utbildning.

Alltså den procentuella andel av elever som uppnår de krav som ställs för att kunna gå vidare till högskola eller universitet.

En hög andel elever med grundläggande högskolebehörighet indikerar att skolan är effektiv och lyckas väl med att förbereda eleverna för högre studier.

Det kan vara avgörande för elever som strävar efter att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.

fig 24. Jämför nyckeltalet: Andel med grundläggande högskolebehörighet för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 25. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 26. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel elever med examen inom 3 år, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Andel elever med examen inom 3 år" mäter hur många elever som slutför sin utbildning inom den förväntade tidsramen.

Det är viktigt eftersom det ger insikter om skolans effektivitet när det gäller att hjälpa eleverna att nå sina mål.

En hög andel elever som tar examen inom tre år kan tyda på att skolan, och gymnasieprogrammet har effektiv organisation och ett gediget stödsystem. Vilket i sin tur innebär att eleverna har en bättre chans att slutföra sin utbildning enligt planen och gå vidare till högre utbildning eller yrkesliv.

fig 27. Jämför nyckeltalet: Andel elever med examen inom 3 år för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 28. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 29. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för NA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Antal elever, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antal elever" ger dig en indikation på skolans storlek och resurser.

En mindre skola kan erbjuda en intim inlärningsmiljö med mer personlig kontakt, medan en större skola skulle kunna erbjuda ett bredare utbud av extra aktiviteter, resurser och möjligheter.

Det kan också påverka undervisningens kvalitet. Så detta nyckeltal kan hjälpa dig att förstå skolans karaktär och om den passar dina behov och intressen.

fig 30. Jämför nyckeltalet: Antal elever för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antal elever per lärartjänst, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antal elever per lärartjänst" ger dig en indikation om hur många elever varje lärare ansvarar för.

Ett lägre antal elever per lärartjänst kan innebära mer personlig uppmärksamhet och stöd för eleverna, vilket kan vara avgörande för deras inlärning och utveckling.

Om antalet elever är för högt i förhållande till antalet lärare kan det vara svårt att erbjuda högkvalitativ undervisning och att möta individuella behov.

Det här nyckeltalet kan hjälpa dig att förstå om skolan kan ge den typ av inlärningsmiljö som ger eleverna möjligheter att få den utbildning och stöd som behövs för att blomstra i skolan.

fig 31. Jämför nyckeltalet: Antal elever per lärartjänst för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel behöriga lärare, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Andel behöriga lärare är ett nyckeltal som visar hur många av skolans lärare är kvalificerade för att undervisa i sina ämnen.

Lärare med rätt utbildning och kompetens räknas ha en större förmåga att leverera effektiv undervisning och stödja elevernas inlärning.

Nyckeltalet kan alltså hjälpa dig att förstå om skolan har kompetenta och utbildade lärare som ska kunna ge eleverna en bra utbildning.

fig 32. Jämför nyckeltalet: Andel behöriga lärare för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel med grundläggande högskolebehörighet, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Andel med grundläggande högskolebehörighet" visar andelen elever som är redo för högre utbildning.

Alltså den procentuella andel av elever som uppnår de krav som ställs för att kunna gå vidare till högskola eller universitet.

En hög andel elever med grundläggande högskolebehörighet indikerar att skolan är effektiv och lyckas väl med att förbereda eleverna för högre studier.

Det kan vara avgörande för elever som strävar efter att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.

fig 33. Jämför nyckeltalet: Andel med grundläggande högskolebehörighet för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever), SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Genomsnittlig betygspoäng för alla elever" mäter de genomsnittliga betygspoängen som alla elever uppnår under sin skolgång.

Det visar hur väl alla eleverna på programmet presterar, vilket är viktigt för att bedöma programmets totala akademiska prestation och undervisningens kvalitet.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng för alla elever kan indikera att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att eleverna presterar väl överlag.

Det visar på en sund inlärningsmiljö och kan vara en faktor som kan locka fler elever till skolan.

fig 34. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Alla elever) för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen), SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

"Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen" är ett nyckeltal som visar elevernas genomsnittliga akademiska prestationer vid examen.

Ett högt genomsnittligt betygspoäng kan betyda att skolan levererar högkvalitativ undervisning och att elever och lärare presterar och samarbetar väl.

Det här kan hjälpa dig att avgöra om gymnasieprogrammet uppfyller dina akademiska mål och förväntningar.

fig 35. Jämför nyckeltalet: Genomsnittlig betygspoäng (Elever med examen) för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Andel elever med examen inom 3 år, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Andel elever med examen inom 3 år" mäter hur många elever som slutför sin utbildning inom den förväntade tidsramen.

Det är viktigt eftersom det ger insikter om skolans effektivitet när det gäller att hjälpa eleverna att nå sina mål.

En hög andel elever som tar examen inom tre år kan tyda på att skolan, och gymnasieprogrammet har effektiv organisation och ett gediget stödsystem. Vilket i sin tur innebär att eleverna har en bättre chans att slutföra sin utbildning enligt planen och gå vidare till högre utbildning eller yrkesliv.

fig 36. Jämför nyckeltalet: Andel elever med examen inom 3 år för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng min, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antagningspoäng Min" visar den lägsta poängnivån som krävdes för att bli antagen till ett program.

Det är av betydelse eftersom det ger en uppfattning om tröskeln för att få tillträde till programmet.

En lägre minimipoäng kan betyda att skolan har en mer inkluderande antagningspolicy och kan vara mer tillgänglig för en bredare elevbas.

fig 37. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng min för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Antagningspoäng medel, SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Nyckeltalet "Antagningspoäng Medel" visar den genomsnittliga poängnivån som krävs för en elev att bli antagen till ett program.

Det är en viktig indikator på skolans akademiska krav och konkurrenskraft.

Ett högre medelvärde för antagningspoängen kan tyda på att skolan har höga akademiska krav och att eleverna som antas är välpresterande.

Det kan även indikera skolans rykte och popularitet.

Det kan hjälpa dig att bedöma om skolan matchar dina akademiska mål och förväntningar.

fig 38. Jämför nyckeltalet: Antagningspoäng medel för SA, ProCivitas Privata Gymnasium Lund med kommunen och Sverige (Källor: SV, swestat.se)

Skolenkäten: Elevernas Värdefulla Åsikter om ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen.

Vi tycker att resultatet av enkäten är speciellt värdefullt för dig som vill veta mer om skolan.

Det är ju trots allt eleverna på gymnasieskolan som tycker till!

Resultatet från skolenkäten används självklart också i huvudmans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Det senaste skolenkätresultatet (2022)

Följ länken för att läsa mer om vad eleverna tycker om ProCivitas Privata Gymnasium Lund!

Skolor i Lunds kommun som erbjuder samma program

Om du är nyfiken på vilka andra skolor i Lunds kommun som erbjuder något av de program som ProCivitas Privata Gymnasium Lund har kan du följa länken nedan!

Address och kontaktuppgifter till ProCivitas Privata Gymnasium Lund

Använd gärna kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med skolan.

Grattis! Bra jobbat!

Det är få som tar sig hela vägen ner igenom alla dessa nyckeltal!

Ett stort tack för ditt engagemang för skolstatistik.

Sverige behöver fler som dig. Bra där!

Nu kanske vi kan intressera dig för någon annan skola i Lunds kommun? Eller varför inte titta närmare på skolor i andra kommuner i Skåne län?

Sedan får vi inte glömma statistiken om skolans huvudman Procivitas Privata Gymnasium AB. Det kan vara en guldgruva för någon som dig!

Och om inte det faller dig i smaken har vi alltid startsidan eller sökrutan nedtill?

Från oss på,